poslední aktualizace: 8.5.2023 22:07
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů

Dobrý den, přeposílám informaci ze středočeského ÚS ČRS – viz příloha

25.02.2023 11:29

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme žádost o informování Vašich členů ohledně prodeje Středočeských územních povolenek.
Klidný den Vám přeji

Eva Hofmanová
sekretariát

image001
ČRS z.s., Středočeský územní svaz

K Novým domkům 82
159 00 Praha 5 – Lahovice

Telefon: 224 934 984, 723 769 726
E-mail: sekretariat@crs-sus.cz
Webové stránky: http://www.crs-sus.cz
 

Informace členům - prodej povolenek
 

Rybářský lístek

14.03.2021 19:05

Vydávání rybářských lístků
Zodpovědný útvar:
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Základní informace k životní situaci
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo s dobou platnosti 30 dní, případně na dobu neurčitou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

z poznání ryb a vodních organismů,
z biologie ryb a vodních organismů,
způsobů lovu ryb,
o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,
prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů (občanů ČR nebo cizinců) pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli (občanu ČR nebo cizinci), prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem,
popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.
Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se:

oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.
Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit
Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S pracovníkem příslušného úřadu (zpravidla se jedná o odbor životního prostředí).

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.

K žádosti je nutné přiložit:

doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
doklad o zaplacení správního poplatku.
Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30-ti denního rybářského lístku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář "Žádost o vydání rybářského lístku" je k dispozici na všech věcně a místně příslušných úřadech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 1 rok činí 100 Kč,
b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
c) 3 roky činí 200 Kč,
d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
e) 10 let činí 500 Kč,
f) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
h) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,
i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a hrozí mu dle § 30 odst. 6 zákona o rybářství, pokuta až do výše 8 000 Kč, za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do
1 roku,
trestného činu podle § 304 trestního zákona a hrozí mu:
trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci
trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest, peněžitý trest nebo propadnutí věci
Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy
Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dní, 1 rok, 3 roky 10 let nebo na dobu neurčitou).
Čím prokáží mladiství svou identitu?

Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.
Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.
Další informace
Můžete se obrátit na:

organizační složky rybářských svazů,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností - odbory životního prostředí,
krajské úřady - odbory životního prostředí a zemědělství.
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo zemědělství

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
27.10.2017
Popis byl naposledy aktualizován
1.11.2017
Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, například rodným listem.

Související předpisy:
Správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 250/2016 Sb.
Předpisy, dle kterých se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 
 

Zpravodaj 2020

07.01.2020 23:18

 

Leden 2020

Únor 2020

Březen 2020

Duben 2020

Květen 2020

Červen 2020

Červenec 2020

Září 2020

Říjen 2020

Listopad 2020

Prosinec 2020
 

Zpravodaj 2019

07.01.2020 23:17

  

Zpravodaj 2018

01.07.2019 21:18

 


 

Doby lovu na mimopstruhových revírech od 1. dubna 2018.

23.02.2018 21:51

Vážení rybáři, vážené rybářky.

S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14, která vyšla 19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.


Pro úplnost uvádíme i celou genezi tohoto návrhu.
•13. únor 2017 - Hospodářský odbor při Radě ČRS projednává návrh na změnu prováděcí vyhlášky ve smyslu prodloužení denní doby lovu na MP revírech.
•22. květen 2017 - Hospodářský odbor při Radě ČRS doporučuje tento návrh Radě ČRS, návrh na změnu vyhlášky se začíná připravovat.
•24. srpen 2017 - Jednatel ČRS informuje náměstka ministra zemědělství o připravovaném návrhu.
•7. září 2017 - Republiková Rada ČRS schvaluje finální podobu návrhu na změnu denních dob lovu a žádá o stanovisko Moravský rybářský svaz; ten v následném jednání návrh novelizace podporuje.
•20. říjen 2017 - Návrh ČRS je předložen Ministerstvu zemědělství k zahájení legislativního procesu. Ještě předtím byl podán Jakubem Vágnerem jménem nespecifikované skupiny rybářů návrh na denní doby lovu celoročně 4 – 24 hod. s možností jejich změny uživatelem revíru. MZe tento návrh akceptovalo.
•31. říjen 2017 - Je zahájeno meziresortní připomínkové řízení, v rámci kterého se dotčené instituce vyjadřují k návrhu MZe (4-24 hod. podle J. Vágnera) a podávají případné námitky nebo návrhy změn. ČRS uplatnil své připomínky.
•22. listopad 2017 - Je ukončeno připomínkové řízení.
•11. prosinec 2017 – na MZe je svolána porada k vypořádání připomínek. Statutární zástupci ČRS na základě předchozí písemné argumentace a jednání s MZe obhájili a prosadili návrh ČRS.
•11. leden 2018 – Návrh na změnu vyhlášky, upravený na základě připomínek z připomínkového řízení tak, že plně odpovídá návrhu Českého rybářského svazu je postoupen Legislativní radě vlády ČR a po schválení k podpisu ministrovi zemědělství.
•19. únor 2018 - úprava vyhlášky č.197/2004 Sb. ve věci denních dob lovu je publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb.

Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10
 
 

Rybářský zpravodaj ČRS, z.s. - únor 2018

15.02.2018 19:49

 

Rybářský zpravodaj
 

Kormoráni

23.08.2017 19:09

Dobrý den, Česká společnosti ontologická napsala své stanovisko ke kormoránům, stojí za to si to přečíst. Kdyby nešel odkaz tak, stránky www.birdlife.czhttp://www.birdlife.cz/index.php?ID=2348
 
 

Jak život sladkovodních ryb ovlivňuje ženská antikoncepce a kravská stáda

05.05.2017 06:35

Převzato z http://priroda.stoplusjednicka.cz/horky-udel-sladkovodnich-ryb-novy-osud-obyvatel-nasich-rek?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
 

Článek
 

Revír Darkovské (Karvinské) moře

11.04.2016 19:29

„Darkovské moře“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl o vyhlášení následujícího rybářského mimopstruhového revíru pod vžitým názvem „Darkovské moře“.
471 220 Olše 3 B – MO Karviná 33, 0 ha
revír tvoří:
Důlní propadlina v k. ú. Karviná – Darkov.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.